Advokátní kancelář Mgr. Alexandr PETR

Služby

Advokátní kancelář Mgr. Alexandra Petra poskytuje široké veřejnosti právní služby spočívající zejména v právním poradenství, sepisu listin, nápomoci při právních jednáních, zastupování ve sporech a soudních či správních řízeních, jakož i v jednání s úřady, soudy a jinými orgány veřejné moci, a to včetně podání nejrůznějších návrhů, vyjádření, žádostí, opravných prostředků a mimořádných opravných prostředků (žalob, odporů, odvolání, dovolání, přezkumů, kasačních stížností atd.). V případě porušení práv našich klientů ze strany orgánů veřejné moci uplatňujeme v jejich zastoupení právo na ochranu před takovýmito zásahy u správních orgánů a soudů, a to včetně soudu Ústavního. Provozujeme generální praxi se zaměřením na níže uvedená právní odvětví, v nichž poskytujeme právní služby. Jde o tzv. demonstrativní výčet zahrnující pouze podstatnou část našich právních služeb, nikoliv taxativně vymezený celek naší právní činnosti.


Občanské právo:

Jde o základní odvětví soukromého práva. Zásadní změnou v občanském právu byla tzv. rekodifikace soukromého práva, kdy dnem 31. 12. 2013 byla ukončena účinnost starého občanského zákoníku podle zákona č. 40/1964 Sb., a ode dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zcela nový občanský zákoník podle zákona č. 89/2012 Sb. Zánikem účinnosti starého občanského zákoníku ovšem nezanikla jeho platnost a občanskoprávní vztahy vzniklé do dne 1. 1. 2014 se i nadále v podstatné většině starým občanským zákoníkem řídí. Občanské právo zahrnuje mimo jiné problematiku ochrany osobnosti a dobré pověsti, nekalé soutěže, spotřebitelského práva, převodů nemovitostí a věcných práv s nimi souvisejících, dědického práva, kontraktů typových (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o nájmech či pachtech, smlouvy o zápůjčkách, pojistné smlouvy, smlouvy o díla atd.) i inominátních, tedy vytvářených „na míru“ podle individuálního přání smluvních stran, dále řešení náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, uplatnění nemajetkové újmy vůči jednotlivým osobám i vůči státu, a řadu dalších. Občanské právo zahrnuje i úpravu občanského (tzv. civilního) soudního řízení.


Rodinné právo:

V minulosti odvětví soukromého práva se samostatnou právní úpravou je nyní ode dne 1. 1. 2014 součástí nového občanského zákoníku. Rodinné právo upravuje vztahy manželů, manželské majetkové otázky, rodičovství, jiné příbuzenské vztahy, náhradní péči o děti a otázky související. Právní služby jsou poptávány zejména v souvislosti s rozvodem manželství, úpravou poměrů k nezletilým dětem včetně výživného, vypořádání společného jmění manželů, vypořádání společného bydlení, určení rodičovství, osvojení apod.


Pracovní právo:

Odvětví pracovního práva si zachovalo samostatnou právní úpravu i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Zabývá se komplexní problematikou pracovněprávních vztahů, tedy vztahů založených pracovním poměrem zaměstnance u zaměstnavatele, popřípadě dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nejčastěji řešenou otázkou bývá plnění povinností jedné či druhé strany mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem po vzniku pracovněprávního vztahu včetně podmínek jeho ukončení, popř. škod způsobených v pracovněprávním vztahu některé ze smluvních stran. Předmětem právní pomoci jsou nejčastěji služby související se založením či ukončením pracovněprávního vztahu (platnost či důvodnost výpovědi, odstupné, aj.), nároky zaměstnance (dovolená, mzda, atd.), bezpečností práce, apod.


Obchodní právo:

Dříve upravené zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, je dnes upraveno v části právnických osob podnikatelů zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (někdy označované jako korporátní právo) a v části obchodních závazkových vztahů zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (někdy označované jako obchodní závazkové právo). V oblasti obchodního práva se zabýváme zejména zakládáním obchodních společností, právními vztahy mezi orgány společnosti a společností, právními vztahy mezi společníky a společností či jinými společníky, povinnostmi jednotlivců činných v orgánech společnosti, problematikou obchodních podílů, případně jim odpovídajícím cenným papírům, závazkovými vztahy mezi podnikateli nebo mezi podnikatelem a jeho zákazníky či jinými osobami aj.


Vymáhání pohledávek:

Nejde o samostatné odvětví práva, nýbrž o část práva občanského a část práva obchodního, upraveného ode dne 1. 1. 2014 výlučně jen novým občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012 Sb.). Jde o hlavní oblast zaměření naší advokátní kanceláře v soukromém právu, což je i důvodem samostatného uvedení mezi odvětvími práva, na něž se zaměřujeme. Vymáhání pohledávek zahrnuje komplexní právní řešení směřující k úhradám nezaplacených dluhů ve sporech mezi věřitelem a dlužníkem, počínaje výzvou k dobrovolnému splnění, přes vymáhání soudní cestou až po vymožení prostřednictvím exekučního či insolvenčního řízení.


Insolvenční a exekuční právo:

Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. se zabývá řešením úpadku a hrozícího úpadku dlužníků, dále pak oddlužením dlužníků v tzv. insolvenčním řízení, které má současně charakter vykonávacího řízení k uspokojení pohledávek věřitelů. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) upravuje nucený výkon exekučních titulů (nejčastěji soudem přiznaných pohledávek) soudním exekutorem. V případech insolvenčních i exekučních řízení poskytujeme právní pomoc zejména formou procesního zastoupení klienta ať už věřitele či dlužníka.


Rozhodcovské právo:

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů upravuje možnost rozhodovat majetkové spory nikoliv obecnými soudy, ale nezávislými a nestrannými rozhodci. I v tomto případě poskytujeme právní pomoc zejména formou procesního zastoupení klienta ať už věřitele či dlužníka. Advokát Mgr. Alexandr Petr v některých právních případech mimo naši klientelu dokonce jako rozhodce sám působí.


Trestní právo:

Jedná se o hlavní odvětví veřejného práva zabývající se vymezením společensky vysoce škodlivého jednání fyzických či právnických osob, označovaného za trestné činy, které dělíme na přečiny, zločiny a zvlášť závažné zločiny. Trestní právo zahrnuje i vedení trestního řízení včetně problematiky udělování trestů. Zabýváme se obhajobou osob podezřelých, obviněných a obžalovaných, ale také právní pomocí a zastupováním osob poškozených a obětí trestných činů, popř. osob na trestním řízení jinak zúčastněných.


Správní právo:

Patří do oblasti veřejného práva a je zaměřeno na méně závažné porušení veřejnoprávních norem, jakož i na úpravu vztahů mezi soukromoprávními a veřejnoprávními subjekty. Zjednodušeně vzato správní právo je všude tam, kde řešíme cokoliv s úřady. Nejčastějšími klientskými požadavky na naši právní pomoc jsou dopravní přestupky včetně bodového systému, jiné přestupky nebo správní delikty, právní porady či zastupování v rámci dopravně-přestupkového, stavebního, katastrálního a jiných řízení.


Mezinárodní právo soukromé:

Zahrnuje problematiku soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. Mezinárodní prvek lze definovat jako právně významnou skutečnost ve vztahu k jiným státům či jejich příslušníkům. V rámci mezinárodního práva soukromého řešíme zejména vztahy mezi spotřebitelem a podnikatelem či mezi podnikateli navzájem, včetně vymáhání pohledávek z těchto vztahů.


Advokátní úschovy:

Jednou z právních služeb, kterou svým klientům poskytujeme, jsou tzv. advokátní úschovy, přesněji řečeno dočasné uschování finančních prostředků k budoucímu vyplacení určené osobě za předem sjednaných podmínek. V převážné většině případů se tak děje z důvodu jistoty smluvních stran při prodeji nemovitostí v období přepisu nemovitostí u příslušného katastru nemovitostí. Uschované finanční prostředky jsou uloženy na zvláštních advokátních účtech.

Budete-li nás kontaktovat, uveďte:

  • své jméno a místo bydliště / sídlo podnikání (stačí uvést jen obec nebo okres)
  • svůj kontaktní e-mail i telefon
  • stručný popis záležitosti, jíž se týká požadovaná právní pomoc
  • požadavek na rychlost vyřešení vaší záležitosti

Urgentní záležitosti je nutné řešit telefonickou domluvou.

contact

Rychlý kontakt

mob.: +420 608 820 830

e-mail: advokat@akpetr.cz

tel.: +420 542 212 701

fax: +420 542 210 799

 

Moravské nám. 629/4

602 00 Brno

www.akpetr.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím